Novice

Ustanovili smo Regijski svet za zdravje Romov

avgust 20, 2015

Ker želimo učinke projekta narediti trajne in dobro prakso pri reševanju problematike ranljivih skupin prenesti tudi na državno raven smo v mesecu juniju pod okriljem Mestne občine Novo mesto ustanovili Regijski svet za zdravje Romov za obdobje do 30. 4. 2016.
Vloga in namen Sveta bo predvsem v pripravi predlogov za sistemske spremembe na področju zmanjševanja razlik v zdravju med skupinami uporabnikov; izdelava priporočil in strateškega načrta za krepitev zdravja med Romi v JV regiji; vključevanje priporočil v nacionalno strategijo za krepitev zdravja Romov; priprava priporočil za umestitev mobilne zdravstvene oskrbe v romskih naseljih v sistem rednega financiranja države in trajnost vzpostavitve romskega koordinatorja.

Ustanovinđamo Regijsko sveto šusastipe roma

Kaželinamo učinki projektoleskerekeridugo i lačhi praksa zureševanja problematike ranljivo skupinepreleđi isto pu državno nivojojesmodumisico juniju stuluukrilji mestno občina novo mestoustanovinamaregisko sveto šu zdravje romengarošu obdobje đi 30.4.2016 vloga i nameno sveto leskaroovla samo šu priprava predlogi šu sistemsko spremembe pu področju zmanševini razlike zravja mišku skupine uporabnikoskere;izdelovinen poročila i načrtošukrepinisastipemiškuru roma dujv regija ;uključovinen poročila đinacjonalno strategija šukrepiniromengarosastipe ;pripravinen poročilo šunamestini mobilno zravstveno oskrba du romane naselja dusistemo redno financerini država i trajno vzpostavini romane kordinatori.