SORO – Sodelovanje za zdravje Romov

Na Ljudski univerzi Kočevje smo bili uspešni pri pridobivanju sredstev na javnem razpisu Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 za izvedbo projekta Sodelovanje za zdravje Romov z akronimom SORO. Z izvajanjem projekta smo pričeli 27. 2. 2015, zaključili pa ga bomo 30. 4. 2016. Kot nosilec projekta smo k sodelovanju povabili sedem projektnih partnerjev, ki bodo nosilci posameznih delovnih sklopov. Naši pridruženi partnerji so Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Občina Kočevje, Mestna občina Novo mesto, Zdravstveni dom Kočevje, Zdravstveni dom Novo mesto, Romsko društvo Romano Veseli in norveški partner iz države donatorice Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk Helse.

V jugovzhodni Sloveniji, natančneje v Občini Kočevje in Mestni občini Novo mesto, živi približno 1440 Romov, ki predstavljajo skupino prebivalstva s povečanim tveganjem za zdravje. Na njihov slabši zdravstveni položaj vplivajo obstoječe socialne in ekonomske okoliščine, kot so neustrezno bivalno okolje, slabe socialne mreže, neizobraženost in brezposelnost Romov, ključni pa so tudi dejavniki, povezani z zdravim življenjskim slogom prebivalcev. Večina romske populacije namreč živi v neprimernih življenjskih razmerah, s čimer so povezani neustrezna higiena, slaba prehrana, kajenje, uživanje drog in telesna neaktivnost. Slednji so dejavniki, ki neposredno zvišujejo izpostavljenost tveganja za njihovo zdravje. Poleg omejenega dostopa do zdravstvenega varstva se je kot težava, s katero se spopadajo Romi, izkazala tudi neučinkovita komunikacija s strokovnim osebjem, prav tako pa stopnjo njihove zdravstvene ogroženosti povečujeta slabo prepoznavanje bolezenskih znakov in posledično nizka uporaba preventivnih storitev med romsko populacijo.

S projektom Sodelovanje za zdravje Romov bomo z razvojem in testiranjem programov za ranljive skupine Romov prispevali k zmanjševanju razlik v zdravju med romsko in splošno populacijo. Ti programi so:

 1. Usposabljanje za zdravstvene delavce in strokovno javnost;
 2. Predstavitev zdravstvenega sistema in zdravstvenega zavarovanja;
 3. Zdravju koristna živila;
 4. Zdravstveno varstvo romskih predšolskih otrok;
 5. Širjenje zdravega življenjskega sloga z namenom preprečevanja odvisnosti.

Z razvojem preventivnih programov se bo romska populacija na področju Občine Kočevje in Mestne občine Novo mesto seznanila o dejavnikih tveganja zdravja in se aktivno vključevala v preventivne oblike zdravstvenega varstva. V sklopu projekta bomo razvili tudi program zdravniške oskrbe na terenu v romskih naseljih, s čimer bomo Romom ponudili dostopnejše zdravstvene storitve in preventivne dejavnosti. S projektom želimo izboljšati tudi komunikacijo javnih delavcev, ki delajo z Romi, in uskladiti ter povečati medinstitucionalno sodelovanje. Glavna cilja projekta sta med drugim tudi umestitev financiranja mobilne zdravstvene službe v romskih naseljih v sistem javnega financiranja in trajnost dela romskega koordinatorja.

V sklopu projekta bomo poleg programov in razvoja mobilne zdravstvene službe izvajali tudi promocijsko kampanjo za osveščanje Romov o pomenu zdravja in zdravega načina življenja. V okviru te kampanje bomo izvedli dejavnosti, kot so:

 • ureditev in obdelava zelenjavnega vrta v romskem naselju;
 • obisk in sodelovanje na tržnici;
 • delitev zobnih ščetk romskim otrokom in njihovim staršem;
 • organiziran pohod v naravo oziroma gozd;
 • organizacija vegetarijanskega piknika;
 • delitev jabolk po romskih naseljih;
 • organizacija nogometnega turnirja.

 

 

 Soro – Sodelovini Šu sastipe Romenge

Po Ljudsko Univerza Kočevje Hinjame uspešno ka pridobinđamo  sredstva zu javno raspiso Programo zuro Norveško finančno Mehanizmo 2009-2014  da skeramo projekto Sodelovinamo Šu sastipe Roma ka pe pheni SORO. Kava projekto začminđamo več keri 27. 2. 2015. Nihinama pa 30. 4. 2016. Sar glavno nosilci kava projekto akharđamo da menca sodelovinen sedam projektno partnerja,ka ovna glavno zu prho delo du kava projekto. Mengere pridružinde partnerja pa hile razvojno izobraževalno centro Novo mesto, Občina Kočevje, Mestno občina Novo mesto, Zdravstveno domo Kočevje, Zdravstveno domo Novo mesto, Romano Društvo Romano veseli i norveško partneri zuro država donatorice Landsforeningen for Parorende innen Psykisk  Helse.

Nu jugovzhodno Slovenija, točno do Občina Kočevje i Mestno občina Novo mesto, živini prbližno 1440 Roma, ka predstavljovinen skupno Saren Romen ka  len hilo povečindo i reskirindo Lengaro sastipe. Po lengaro poslapšindo zdravsveno položaji uplijovinen bare socjalno problemi, sar hile bivalno razmerja, slabo socjalno mriža, ka naj Roma but šolinde niti zaposlinde, slabo Roma hiken šu prho zdravje, večina Roma živinen du slabo stanje zaradi dova len naj nisavi čači čistoča,slabo habe, but pušinen, koniko pe i drogerinen tudi po prhi postava na hiken jer hile tudi preveč thule, dova hilo nevarno,ka lenge škodini zu lengaro zdravje.Lengaro dostopo đi doktorja hilo pharo ka aven Roma na đanen  šukar vakeri i razložini so lenge hilo. Zaradi dova doktori lenge vale naalačhi čači dijagnoza (nasvali) Roma pre hari phiren po pregledi.

Projekto i sodelovanje šu sastipe Roma hočmo razvijovin i  testerin programi, da na ovna Roma drugačno gađendar i da ovna sastede

KALE PROGRAMI PA HILE

1     Usposobinde šu zdravstveno delavci i strokovno javnosti

2     Predstavinena zdravstveno sistemi sar peske kerna zdravstveno zavarovanje

3     Savi hrana hili sasti

4     Zdravstveno varstvo vašu Romengere predšolsko čhavora

5   Širinena sasto življensko sistemo,da preprečovinena drogatar i avrendar stvarindar so škodini

 

Šu razvojo preventivno programi pe hoče šu sa Roma po področje Občina Kočevje i Mestno občina Novo mesto nasikav save stvarja lako hile nevarno šu mengero sastipe i sar pe lako uključinen nu pregledi da pe zdravstveno zaščitinen.Nu kava projekto hočemo razvin i programo sar hočemo zdravstveno skrbin pu tereno nu romane naselja doleha hočemo romenge ponudin hede zdravstveno pregledi. Projektoha želinamo isto pokeri oziroma izboljšini vakeribe javno delavci lenca ka keren Romenca i skeri da pe hede razuminena oziroma sodelovinena. Cilji kava projekto hilo mišku avar i dova da pe pomuzilna zu mobilno zdravstveno buti du romane naselja nu sistemo  javno financerinena i  buti šu romano kordinatori .Nu kava projekto hočemo zu programi i mobilno zdravstveno buti izvajovin i dova sar romen sikavama su pomenini sastipe i sar sastede živinena.

Nu okviri kava projekto kerama but stvarja mothavama:

 • Sar kerna i sadinena po vrtlo zelenjava ka len ovla zu Roma du Romano naselji;
 • Delinena čhavorenge i staršinge krtače šu danda thovi;
 • Đana po trgo i bikenena;
 • Zvakerna pe sar đana po veš phiri;
 • Po Romane naselja dena phabaja Romenge;
 • Nogometno turniri zdravan kerama , vegetarjansko pikniko aver športno aktivnosti sar hilo nogomet i pleso.