Projektni partnerji

                 Image120-90 (2)

rom-drustvo

Logo_ObcinaKocevje_znapisom
ric

 

ob-novo-mesto
lpp
zdr-nm
zdk-logo-small

Ljudska univerza Kočevje

Ljudska univerza Kočevje je javni zavod za izobraževanje odraslih, ki ga je ustanovila Občina Kočevje z namenom izvajanja javnega nacionalnega in lokalnega programa izobraževanja odraslih. Velik poudarek namenjajo vsebinam za prosti čas in boljšo kakovost življenja, še posebej za pripadnike ranljivih skupin prebivalstva. Zavod je prerasel v andragoško središče z raznovrstno programsko ponudbo, ki temelji na formalnih in neformalnih oblikah izobraževanja. Vse večji obseg dejavnosti v zadnjih letih predstavlja projektno delo in s tem članstvo v lokalnih, regijskih in mednarodnih projektnih partnerstvih. Z različnimi projekti kot so vseživljenjsko učenje, neformalno izobraževanje odraslih in oživljanja podeželja, spodbujajo vseživljenjsko učenje v kočevski regiji. Na področju izobraževanja Romov že več kot 10 let aktivno vključujejo Rome z nedokončano osnovnošolsko izobrazbo v Osnovno šolo za odrasle in izvajajo neformalne programe za dvig socializacije in integracije Romov v lokalno okolje.

Ljudska univerza Kočevje je kot nosilec projekta SORO – Sodelovanje za zdravje Romov vodja delovnega sklopa 1 – UPRAVLJANJE IN KOORDINACIJA, kar predstavlja skrb za realizacijo planiranih nalog, koordinacijo dela konzorcija projekta, pripravo vmesnih poročil in končnega poročila. Kot poslovodeči partner bo obenem skrbel za nemoteno komunikacijo med partnerji. LU Kočevje bo sodelovala tudi pri naslednjih delovnih sklopih: Delovni sklop 2 – INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE (priprava sporočil za javnost; sodelovanje na novinarskih konferencah; priprava in ažurno posodabljanje spletne strani projekta); s sodelovanjem pri kampanji o zdravem življenjskem slogu bo prijavitelj prispeval k boljši osveščenosti Romov o zdravem načinu življenja; Delovni sklop 3 – RAZVOJ IN TESTIRANJE PROGRAMOV: z razvojem in testiranjem programov za zdravstveno osebje in strokovno javnost bo prijavitelj pripomogel k pozitivni in strpni medsebojni komunikaciji med Romi in strokovnim osebjem; z razvojem in testiranjem programov krepitve zdravja za romsko populacijo bo prijavitelj pripomogel k izboljšanju stanja Romov na obravnavanih področjih oziroma k izboljšanju njihovega zdravja. Z vzpostavitvijo instituta romskega koordinatorja bo prijavitelj prispeval k zagotavljanju stalnosti povezovanja med strokovnimi institucijami in ciljno skupino Romov; Delovni sklop 5 – PRIPRAVA PREDLOGOV ZA SISTEMSKE SPREMEMBE NA PODROČJU ZMANJŠEVANJA RAZLIK V ZDRAVJU MED SKUPINAMI UPORABNIKOV: organizacija in izvedba sestankov z odločevalci na regijskemu svetu za zdravje Romov, z namenom predstavitve rezultatov in novih politik; Delovni sklop 6 – EVALVACIJA: prijavitelj bo pripravil in analiziral evalvacijski vprašalnik za 1 program ter pripravil, izpolnil in analiziral kontrolni seznam za spremljanje in ugotavljanje stanja ciljne skupine na obravnavanih področjih oziroma spremljanje učinkovitosti projektnih aktivnosti.

Povezava do uradne spletne strani: http://www.lu-kocevje.si/

Razvojno izobraževalni center Novo mesto

RIC Novo mesto je ena vodilnih organizacij za izobraževanje odraslih v Sloveniji. Zavod je bil ustanovljen s strani Mestne občine Novo mesto kot javni zavod z namenom, da se prebivalcem omogoči vključevanje v različne izobraževalne programe in spodbuja ter razvija potrebe ljudi po vključevanju v vseživljenjsko učenje. Partner ima dolgoletne pozitivne izkušnje sodelovanja z Romi in tudi s pripravo in izvajanjem različnih vzgojno-izobraževalnih programov za to ciljno skupino. V projektu bo nosilec delovnega sklopa 3 – RAZVOJ IN TESTIRANJE PROGRAMOV, katerega cilj je izdelati in izvesti programe krepitve zdravja za romsko skupnost in Rome pritegniti k aktivnemu sodelovanju. Partnerjeva temeljna naloga bo sodelovanje pri razvoju in testiranju naslednjih programov:

  • program usposabljanja za zdravstvene delavce in strokovno javnost;
  • program za Rome – predstavitev zdravstvenega sistema in zdravstvenega zavarovanja;
  • program za Rome z vsebinami, ki bodo omogočile dostopnost do zdravju koristnih živil;
  • program za zdravstveno varstvo romskih predšolskih otrok;
  • program širjenja zdravega življenjskega sloga z namenom preprečevanja odvisnosti med Romi;
  • delo na terenu z romskimi družinami – »OUTREACH«.

S svojim delom na projektu bo partner pripomogel k ozaveščenosti strokovnih delavcev o posebnih potrebah romske skupnosti, k zvišanju odstotka Romov z urejenim zdravstvenim zavarovanjem, k izboljšanju prehranjevalnih navad in higiene ciljne skupine, k zmožnosti Romov za prepoznavanje zgodnjih bolezenskih znakov in načinov za preventivo in kurativo poškodb in bolezni ter k izboljšanju življenjskega sloga Romov. RIC Novo mesto bo sodeloval tudi pri ostalih delovnih sklopih projekta, torej pri UPRAVLJANJU IN KOORDINACIJI, INFORMIRANJU IN OBVEŠČANJU, RAZVOJU IN TESTIRANJU PROGRAMOV ZA ZAGOTAVLJANJE DOSTOPNOSTI ZDRAVSTVENIH STORITEV, PRIPRAVI PREDLOGOV ZA SISTEMSKE SPREMEMBE NA PODROČJU ZMANJŠEVANJA RAZLIK V ZDRAVJU MED SKUPINAMI UPORABNIKOV ter pri EVALVACIJI.

Povezava do uradne spletne strani: http://www.ric-nm.si/si/

Občina Kočevje

Občina Kočevje bo nosilec delovnega sklopa 2 – INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE. Partnerjeva ključna vloga bo priprava in izvedba novinarskih konferenc in kampanje za spodbujanje zdravega življenjskega sloga med Romi. V okviru kampanje se bodo izvedle aktivnosti za spodbujanje zdravega življenjskega sloga med Romi. Cilj kampanje je ozavestiti romsko prebivalstvo o pomembnosti skrbi za zdravje ter o načinih za doseganje in ohranjanje zdravega življenjskega sloga. Partner bo na primer izdelal igralne karte, s pomočjo katerih se bodo Romi naučili prepoznati različne bolezni in načine za zdravljenje le-teh; posnel kratke filme v obliki medijskih spotov, ki bodo na preprost način prikazovali razliko med zdravim in nezdravim načinom življenja ter organiziral medijske dogodke, kot sta pohod Romov v naravo in romski nogometni turnir, s ciljem ozavestiti ciljno skupino o pomembnosti gibanja za zdravje. Poleg ciljne skupine Romov bo partner prispeval tudi k učinkovitemu informiranju strokovne in splošne javnosti (lokalnih oblasti in nosilcev moči v regiji, nosilcev razvoja v regiji, prebivalcev v regiji), pri čemer bo uporabil različne medije in pripravil povzetke v romskem jeziku in s tem povečal dostopnost informacij s projektnega področja tudi za romsko skupnost. Občina Kočevje bo organizirala tudi zaključno konferenco projekta. Partner bo imel aktivno vlogo tudi pri delovnemu sklopu 1 – UPRAVLJANJE IN KOORDINACIJA (prisotnost na srečanjih projektnih skupin, priprava poročil o izvedbi projekta …) ter pri delovnemu sklopu 5 – PRIPRAVA PREDLOGOV ZA SISTEMSKE SPREMEMBE NA PODROČJU ZMANJŠEVANJA RAZLIK V ZDRAVJU MED SKUPINAMI UPORABNIKOV (organizacija in izvedba sestankov z odločevalci na regijskemu svetu, z namenom predstavitve rezultatov in predlogov novih politik).

Povezava do uradne spletne strani: http://www.kocevje.si/

Mestna občina Novo mesto

Mestna občina Novo mesto bo kot projektni partner nosilec delovnega sklopa 5 – PRIPRAVA PREDLOGOV ZA SISTEMSKE SPREMEMBE NA PODROČJU ZMANJŠEVANJA RAZLIK V ZDRAVJU MED SKUPINAMI UPORABNIKOV, in sicer bo odgovorna za vzpostavitev in delovanje 12-članskega regijskega sveta za zdravje Romov v JV regiji ter za pripravo priporočil za vključitev zdravja v regijske politike in regijsko odobrene programe iz drugih sektorjev. Osrednja naloga partnerja bo izdelava priporočil in strateškega načrta za krepitev zdravja med Romi v JV regiji od 2015 do 2020 in vključevanje priporočil v nacionalno strategijo za krepitev zdravja Romov ter priprava priporočil za umestitev mobilne zdravstvene oskrbe v romskih naseljih v sistem rednega financiranja države. Partner bo imel aktivno vlogo tudi pri delovnemu sklopu 1 – UPRAVLJANJE IN KOORDINACIJA (prisotnost na srečanjih projektnih skupin, priprava poročil o izvedbi projekta …) in pri delovnemu sklopu 2 – INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE z udeležbo na novinarskih konferencah, s sodelovanjem v kampanji za spodbujanje zdravega življenjskega sloga med Romi, s čimer bo partner pomagal ozavestiti in spodbuditi Rome k zdravemu življenjskemu slogu ter vzpostaviti medkulturni dialog, informiranost in ozaveščenost romske populacije na področju zdravja, odpraviti stereotipe ter razviti romski kulturi primerne pristope razvijanja zdravja ter s sodelovanjem pri pripravi prispevka za zaključno konferenco projekta, katere se bo aktivno udeležil. Partner bo sodeloval tudi pri delovnemu sklopu 6 – EVALVACIJA, v sklopu katere bo, na podlagi zbranih analiz evalvacijskih vprašalnikov in kontrolnih seznamov za spremljanje stanja udeležencev, pripravil končno poročilo s priporočili za odločevalce in regijski svet za zdravje Romov.

Povezava do uradne spletne strani: http://www.novomesto.si/si/

Zdravstveni dom Kočevje

Zdravstveni dom Kočevje bo nosilec delovnega sklopa 4 – RAZVOJ IN TESTIRANJE PROGRAMOV ZA ZAGOTAVLJANJE DOSTOPNOSTI ZDRAVSTVENIH STORITEV, v sklopu katerega bo izdelal načrt in izvajal program zdravniške oskrbe na terenu. Mobilne skupine bodo delale na terenu z Romi, zaznale njihove potrebe in poskušale vplivati na njihov odnos do zdravja. Zasledovale bodo cilj zmanjšati vpliv neugodnih materialnih pogojev, psihosomatskih dejavnikov, vedenjskih dejavnikov tveganja pri socialno-ekonomsko šibkejši skupini ter zmanjšati ovire in zagotoviti dostop do učinkovitega zdravstvenega varstva in preventivnih storitev. Partner bo omogočil najmanj 100 obiskov zdravstvenega delavca v romskih naseljih oziroma 100 preventivnih pregledov in s tem zmanjšanje vrst v dežurni ambulanti, zvišanje števila Romov z izbranim osebnim zdravnikom, zobozdravnikom, pediatrom, ginekologom, zvišanje odstotka cepljenih otrok in zvišanje števila Rominj, vključenih v program materinske šole.
Partner bo sodeloval tudi pri UPRAVLJANJU IN KOORDINACIJI (prisotnost na srečanjih projektnih skupin, priprava poročil o izvedbi projekta …); pri INFORMIRANJU IN OBVEŠČANJU (udeležba na tiskovnih konferencah, sodelovanje v kampanji za spodbujanje zdravega življenjskega sloga med Romi, aktivno sodelovanje pri zaključni konferenci); pri RAZVOJU IN TESTIRANJU PROGRAMOV, in sicer pri programu usposabljanja za zdravstvene delavce in strokovno javnost in pri programu za zdravstveno varstvo predšolskih otrok; pri PRIPRAVI PREDLOGOV ZA SISTEMSKE SPREMEMBE NA PODROČJU ZMANJŠEVANJA RAZLIK V ZDRAVJU MED SKUPINAMI UPORABNIKOV (priprava predlogov za nove sistemske rešitve) ter pri EVALVACIJI (priprava in analiza vprašalnikov za ugotavljanje zdravstvenega stanja Romov pred pričetkom in ob zaključku programa).

Povezava do uradne spletne strani: http://www.zdkocevje.si/

Zdravstveni dom Novo mesto

Zdravstveni dom Novo mesto bo podobno kot Zdravstveni dom Kočevje sodeloval pri delovnemu sklopu 4 – RAZVOJ IN TESTIRANJE PROGRAMOV ZA ZAGOTAVLJANJE DOSTOPNOSTI ZDRAVSTVENIH STORITEV. Izdelal bo načrt in izvajal program zdravniške oskrbe na terenu na področju Novega mesta z okolico. Vloga partnerja se dopolnjuje z vlogo partnerja Zdravstveni dom Kočevje, s katerim bo Zdravstveni dom Novo mesto tesno sodeloval. Prispeval bo k zmanjšanju vpliva neugodnih materialnih pogojev, psihosomatskih dejavnikov, vedenjskih dejavnikov tveganja pri socialno-ekonomsko šibkejši skupini ter k zmanjšanju ovir in zagotovitvi dostopa do učinkovitega zdravstvenega varstva in preventivnih storitev. Omogočil bo najmanj 100 obiskov zdravstvenega delavca v romskih naseljih oziroma 100 preventivnih pregledov in s tem zmanjšanje vrst v dežurni ambulanti, zvišanje števila Romov z izbranim osebnim zdravnikom, zobozdravnikom, pediatrom, ginekologom, zvišanje odstotka cepljenih otrok in zvišanje števila Rominj vključenih v program materinske šole.
Partner bo sodeloval tudi pri UPRAVLJANJU IN KOORDINACIJI (prisotnost na srečanjih projektnih skupin, priprava poročil o izvedbi projekta …); pri INFORMIRANJU IN OBVEŠČANJU (udeležba na novinarskih konferencah, sodelovanje v kampanji za spodbujanje zdravega življenjskega sloga med Romi, aktivno sodelovanje pri zaključni konferenci); pri RAZVOJU IN TESTIRANJU PROGRAMOV, in sicer pri programu usposabljanja za zdravstvene delavce in strokovno javnost in pri programu za zdravstveno varstvo predšolskih otrok; pri PRIPRAVI PREDLOGOV ZA SISTEMSKE SPREMEMBE NA PODROČJU ZMANJŠEVANJA RAZLIK V ZDRAVJU MED SKUPINAMI UPORABNIKOV (priprava predlogov za nove sistemske rešitve) ter pri EVALVACIJI (priprava in analiza vprašalnikov za ugotavljanje zdravstvenega stanja Romov pred pričetkom in ob zaključku programa).

Zdravstveni dom Novo mesto bo podobno kot Zdravstveni dom Kočevje sodeloval pri delovnemu sklopu 4 – RAZVOJ IN TESTIRANJE PROGRAMOV ZA ZAGOTAVLJANJE DOSTOPNOSTI ZDRAVSTVENIH STORITEV. Izdelal bo načrt in izvajal program zdravniške oskrbe na terenu na področju Novega mesta z okolico. Vloga partnerja se dopolnjuje z vlogo partnerja Zdravstveni dom Kočevje, s katerim bo Zdravstveni dom Novo mesto tesno sodeloval. Prispeval bo k zmanjšanju vpliva neugodnih materialnih pogojev, psihosomatskih dejavnikov, vedenjskih dejavnikov tveganja pri socialno-ekonomsko šibkejši skupini ter k zmanjšanju ovir in zagotovitvi dostopa do učinkovitega zdravstvenega varstva in preventivnih storitev. Omogočil bo najmanj 100 obiskov zdravstvenega delavca v romskih naseljih oziroma 100 preventivnih pregledov in s tem zmanjšanje vrst v dežurni ambulanti, zvišanje števila Romov z izbranim osebnim zdravnikom, zobozdravnikom, pediatrom, ginekologom, zvišanje odstotka cepljenih otrok in zvišanje števila Rominj vključenih v program materinske šole.

Povezava do uradne spletne strani: http://zd-nm.si/

Romsko društvo Romano Veseli

Partner bo sodeloval v delovnemu sklopu 1 – UPRAVLJANJE IN KOORDINACIJA (prisotnost na srečanjih projektnih skupin, priprava poročil o izvedbi projekta …); v delovnemu sklopu 2 – INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE, pri kampanji za spodbujanje zdravega življenjskega sloga med Romi, pri pripravi vsebin za medije, izvedbi fokusnih skupin za Rome in pri promocijskih aktivnostih, s pomočjo katerih bodo Romi spoznali pomen telesne dejavnosti in zdravega načina prehranjevanja za krepitev zdravja. Romsko društvo bo imelo tudi funkcijo prevajalca vsebin za spletne strani, sporočil za javnost, medijskih izdelkov in gradiv posameznih programov za Rome v romski jezik. Partnerjeva pomembna vloga bo sodelovanje v delovnemu sklopu 3 – RAZVOJ IN TESTIRANJE PROGRAMOV, katerega cilj je razviti in izvesti program za zdravstveno osebje in strokovno javnost ter 5 programov krepitve fizičnega in psihičnega zdravja za romsko skupnost. S svojim prispevkom bo partner pripomogel k izboljšanju zmožnosti zdravstvenih delavcev na področju komunikacije z Romi ter k dosežku rezultatov, kot so zmanjšanje debelosti pri Romih, znižanje pojava zvišanega sladkorja in holesterola, znanje za zgodnje prepoznavanje bolezenskih znakov in ustrezno ukrepanje, povečanje udeležbe Rominj v materinski šoli, zvišanje odstotka cepljenih romskih otrok, zmanjšanje števila obiskov v dežurni ambulanti, zvišanje obiska pri izbranem zdravniku, zobozdravniku in ginekologu, znižanje števila prezgodnjih nosečnosti in razvoj pozitivnih stališč Romov do ne-kajenja. V tem delovnemu sklopu bo partner v pomoč tudi pri vključevanju Romov v zdravstvene delavnice in pri motiviranju Romov za vključitev v posvetovalno razvojno skupino. Partner bo sodeloval tudi pri vzpostavitvi instituta romskega koordinatorja, ki bo v projektu opravljal socialno funkcijo (6 usposobljenih romskih koordinatorjev, ki bodo zagotovili stalnost povezovanja med institucijami in Romi).

Povezava do uradne spletne strani: http://romano-veseli.si/

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk Helse

Projektni partner bo gostil partnerje iz Slovenije, ki bodo prišli na študijski obisk maja 2015; Sodeloval bo s slovenskimi partnerji pri prenosu te izkušnje v Slovenijo. Predstavniki partnerja bodo obiskali Slovenijo, da se podrobneje seznanijo s situacijo v Sloveniji, predstavijo svoje izkušnje in vzpostavijo stik z različnimi deležniki (občine, zdravstveni domovi, centri za socialno delo in druge javne ustanove, nevladne organizacije, skupine družinskih članov itd.) v oktobru 2015; Predstavniki partnerja bodo sodelovali na zadnjem projektnem sestanku v Sloveniji aprila 2016; Predstavili bodo svoje izkušnje in prispevke v projektu na zaključni konferenci projekta v Sloveniji aprila 2016.

Povezava do uradne spletne strani: http://lpp.no/